Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Rekrutacja

Rekrutacja osób niepełnosprawnych na studia

1. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014 reguluje Uchwała Senatu UG  nr 33/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku, zwana dalej Uchwałą

2. Wszystkich kandydatów na studia obowiązują jednolite zasady rekrutacji, bez względu na to, czy są osobami pełnosprawnymi, czy niepełnosprawnymi. 

3. NIE ISTNIEJE ŻADEN SYSTEM DODATKOWYCH PUNKTÓW Z TYTUŁU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

4. Obowiązującym systemem rekrutacji jest Internetowa Rejestracja Kandydatów, zwana w skrócie IRK. Jedynym wyjątkiem są studia niestacjonarne dla kandydatów będących słuchaczami kolegiów. Jeśli niepełnosprawny kandydat z różnych względów nie może dokonać rejestracji w systemie IRK (np. z powodu braku dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania, lub porażenia kończyn górnych) wówczas MUSI zgłosić się osobiście w Dziale Rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie są zostały wydzielone stanowiska komputerowe do dokonania osobistej, lub wspieranej przez osobę asystującą, rejestracji. 

5. W przypadku konieczności przygotowania pisemnej pracy egzaminacyjnej
(§ 14 Uchwały) osoba niepełnosprawna może odpowiednio wcześniej zwrócić się z prośbą do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o
zastosowanie procedury egzaminacyjnej dostosowanej do charakteru niepełnosprawności kandydata (§ 13 pkt 3 Uchwały).

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do Działu Rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego.

Ostatnio modyfikowane: 25.06.2013