Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Pomoc materialna

Świadczenia dla studentów niepełnosprawnych


STYPENDIA I ZAPOMOGI


Student może ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej:

 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium socjalnego,
 • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie,
 • zapomogi.

 
Wydziałowe Komisje Stypendialne przyznają powyższe świadczenia, ustalają termin i miejsce składania wniosków (informacje uzyskać można od pracowników dziekanatu lub ze strony internetowej wydziału).

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobrać ze strony internetowej UG lub w dziekanacie.

Przyznanie stypendium socjalnego uzależnione jest od dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny.

Stypendium specjalne może otrzymać każda osoba niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 • uzależnione jest od stopnia niepełnosprawności

• 380zł - znaczny stopień niepełnosprawności
• 320zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności
• 270zł - lekki stopień niepełnosprawności

 • niezależne od dochodu
 • przyznawane jest na semestr lub rok akademicki przez okres do 9 miesięcy
 • stypendium można pobierać tylko na jednym kierunku
 • stypendium można pobierać tylko na pierwszym kierunku


Wszelkie informacje na temat przyznawania stypendiów, progów oraz sposobu obliczania dochodów zawarte są w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG.

 

Kontakt:

Dział Studenckich Spraw Socjalnych
mgr Agnieszka Kromer - Referent ds. Studentów Niepełnosprawnych

Dyżur od godz. 8:00 do 14:00
 
ul. Wita Stwosza 58 ("Trzynastka"), p. 29
tel: (58) 523-2052
e-mail: agnieszka.kromer@ug.edu.pl
 

ZNIŻKA W OPŁACIE ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE


Zgodnie z § 7 Uchwały Senatu UG nr 64/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez UG oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, osoby posiadające orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, w wyjątkowych przypadkach, mogą złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub części z opłat za usługi edukacyjne.

Wnioski należy złożyć nie później niż do 20 września. Studenci przyjęci na pierwszy semestr, dla których proces rekrutacji zakończył się po 20 września składają wnioski w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji o przyjęciu na studia. Wskazany wyżej termin nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które pierwszą decyzję ustalającą stopień niepełnosprawności uzyskały w trakcie roku akademickiego.

Wniosek należy złożyć do prof. UG, dr hab. Józefa Włodarskiego- Prorektora ds. Studenckich
adres: ul. Bażyńskiego 8 R708 80-309 Gdańsk
telefon: +48 (0-58) 523 24 40
fax: +48 (0-58) 523 25 36


PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"


O dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki na poziomie wyższym będzie można ubiegać się w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 • adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
  • opłata za naukę,
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.


Mieszkańcy Gdańska mogą składać wnioski o dofinansowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Dyrekcyjna 5, IV piętro, pok. 407.


Więcej informacji na stronie internetowej:

PFRON

MOPS

Ostatnio modyfikowane: 02.10.2017