Świadczenia materialne

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o różnego rodzaju wsparcia materialne w zależności od swojej sytuacji materialnej oraz posiadanego stopnia niepełnosprawności. Wsparcie materialne ma charakter dwojaki tj. uzależniony od dochodów – stypendia socjalne, zapomogi oraz niezależne od dochodów – stypendium specjalne.

Student/doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących form pomocy materialnej:

 

ZStypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

ZStypendium socjalne

ZStypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie

ZZapomogi

Od roku akademickiego 2019/20 przyznawaniem świadczeń materialnych, w tym stypendium dla osób niepełnosprawnych, zajmuje się Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów. 

Z Centrum można kontaktować się mailowo pod adresem: cossid@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerem: 58-523-21-87.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobrać ze strony internetowej UG.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta/doktoranta, który posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Poniżej prezentowane są stawki obowiązujące w roku akademickim 2020/2021. Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:

600 zł – znaczny stopień niepełnosprawności,
460 zł – umiarkowany stopień niepełnosprawności,
410 zł – lekki stopień niepełnosprawności.

Informacje dotyczące wypłacania stypendium specjalnego:

 

ZŚwiadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu

ZStypendium można pobierać tylko na jednym kierunku

ZStypendium można pobierać tylko na pierwszym kierunku

ZStypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na 9 miesięcy

ZŚwiadczenia wypłacane są od listopada (z wyrównaniem za październik) do czerwca

Obsługą wniosków stypendialnych zajmuje się Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów: STRONA COSSiD

Zniżka w opłacie za zajęcia dydaktyczne

Zgodnie z § 7 Uchwały Senatu UG nr 64/14 na podstawie zarządzenia nr 45/R/18 Rektora UG z 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez UG oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, osoby posiadające orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, w wyjątkowych przypadkach, mogą złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub części z opłat za usługi edukacyjne.

§ 7.1. Na wniosek studenta lub doktoranta Prorektor ds. Studenckich, działający z upoważnienia Rektora, może zwolnić – w całości lub w części – z obowiązku wnoszenia opłat za kształcenie na studiach i studiach doktoranckich lub z opłat za świadczone usługi edukacyjne studenta lub doktoranta:

 1. Który uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
 2. Który znalazł się w czasie studiów lub studiów doktoranckich w trudnej sytuacji materialnej,
 3. Wobec którego prawomocnie orzeczono o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2016r., poz.-5-2046 ze zm.).

Wnioski należy złożyć nie później niż do 20 września. Studenci przyjęci na pierwszy semestr, dla których proces rekrutacji zakończył się po 20 września składają wnioski w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji o przyjęciu na studia. Wskazany wyżej termin nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które pierwszą decyzję ustalającą stopień niepełnosprawności uzyskały w trakcie roku akademickiego.

Wniosek należy złożyć do Prorektora ds. Studenckich
adres: ul. Bażyńskiego 8 R708 80-309 Gdańsk

telefon: +48 (0-58) 523 24 40 fax: +48 (0-58) 523 25 36

Program “Aktywny Samorząd”

W związku z realizacją przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu “Aktywny samorząd”, możliwe jest otrzymanie wsparcia w postaci dofinansowania w zakresie dwóch Modułów: I oraz II.

Nabór wniosków w ramach Modułu I odbywa się na ogół między marcem, a sierpniem danego roku (szczegółowy terminarz na stronach właściwych jednostek) .

Nabór wniosków w ramach Modułu II odbywa się między marcem, a wrześniem (szczegółowy terminarz na stronach właściwych jednostek).

 

 1. Moduł I
   • a. Likwidacja barier w komunikowaniu się – dofinansowanie do zakupu komputera, laptopa, telefonu, powiększalników, lup elektronicznych itp. (raz na 5 lat).

  W ramach Modułu I istnieje także możliwość:

  • b. uzyskania dofinansowania do żłobka/przedszkola dla dziecka osoby z niepełnosprawnością, która studiuje lub pracuje;
  • c. uzyskanie wsparcia w pozyskaniu prawa jazdy, dostosowania samochodu.

   

 2. Moduł II – dofinansowania w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (raz na semestr).Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczące się w szkole wyższej lub policealnej mogą ubiegać się o dofinansowanie do kosztów związanych z opłatą za czesne lub/i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia np. zakup książek.

  Szczegółowe informacje dot. „Programu Aktywny Samorząd” znajdują się na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

   

  Więcej informacji udzielą także jednostki realizujące program takie jak MOPS, MOPR, GOPS, PCPR właściwe dla miejsca zamieszkania.

   

  • b. W przypadku Gdyni jest to:

   Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Władysława IV 43 lokal 402 ( IV piętro budynku HOSSA ) pokój nr 2

   tel. 58 728 27 12

    

http://www.mopsgdynia.pl/aktywny-samorzad 

Skip to content