Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dla Kandydatów

Informacje dla Kadydatów na studia

W Uniwersytecie Gdańskim wszystkie budynki administracji oraz te, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, jak również budynek Biblioteki Głównej są dostosowane do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami ruchu. Udogodnienia dotyczą zastosowania podjazdów, rozsuwających się drzwi, udźwiękowionych wind oraz toalet. Dla studentów z niepełnosprawnością wzroku w części budynków kampusu, a także na zewnątrz  zastosowano punkty uwagi, niezbędne podczas orientacji w przestrzeni, linie naprowadzające, oznakowania w piśmie punktowym Braille’a i wypukłe plany tyflograficzne. Studenci z dysfunkcją słuchu mogą liczyć na udostępnienie systemu FM.

Uczelnia zapewnia wsparcie w postaci adaptacji materiałów dydaktycznych do wersji cyfrowej i pisma punktowego Braille’a. W budynku Biblioteki Głównej znajduje się realizująca adaptacje pracownia usług cyfryzacyjnych. Studenci i doktoranci z dysfunkcją wzroku mogą liczyć na wypożyczenie komputerów z oprogramowaniem specjalistycznym w postaci programu udźwiękawiającego lub powiększającego, dyktafonów, powiększalników oraz urządzeń brajlowskich. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą wypożyczyć specjalistyczne wózki elektryczne oraz systemy komputerowe, niezbędne do odbywania procesu kształcenia.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych wspiera merytorycznie kandydatów na studia, studentów i doktorantów. Obecnie uczelnia prowadzi prace nad wdrożeniem usługi asystenta i transportu dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

Studenci i doktoranci, z różnymi rodzajami dysfunkcji oraz w różnej sytuacji zdrowotnej mogą liczyć na wyrażenie zgody na realizację nauki w formie Indywidualnego Programu Studiów. Takie uprawnienia umożliwiają studentom i doktorantom m.in.: uczestnictwo w zajęciach wyższych lat, zaliczanie zajęć w formie eksternistycznej, czy ustalanie indywidualnych terminów i alternatywnych form zaliczeń z prowadzącymi.

 

REKRUTACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

1. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014 reguluje Uchwała Senatu UG  nr 33/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku, zwana dalej Uchwałą

2. Wszystkich kandydatów na studia obowiązują jednolite zasady rekrutacji, bez względu na to, czy są osobami pełnosprawnymi, czy niepełnosprawnymi. 

3. NIE ISTNIEJE ŻADEN SYSTEM DODATKOWYCH PUNKTÓW Z TYTUŁU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

4. Obowiązującym systemem rekrutacji jest Internetowa Rejestracja Kandydatów, zwana w skrócie IRK. Jedynym wyjątkiem są studia niestacjonarne dla kandydatów będących słuchaczami kolegiów. Jeśli niepełnosprawny kandydat z różnych względów nie może dokonać rejestracji w systemie IRK (np. z powodu braku dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania, lub porażenia kończyn górnych) wówczas MUSI zgłosić się osobiście w Dziale Rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie są zostały wydzielone stanowiska komputerowe do dokonania osobistej, lub wspieranej przez osobę asystującą, rejestracji. 

5. W przypadku konieczności przygotowania pisemnej pracy egzaminacyjnej
(§ 14 Uchwały) osoba niepełnosprawna może odpowiednio wcześniej zwrócić się z prośbą do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o
zastosowanie procedury egzaminacyjnej dostosowanej do charakteru niepełnosprawności kandydata (§ 13 pkt 3 Uchwały).

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do Działu Rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego.

Ostatnio modyfikowane: 31.07.2018