Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dla studentów Świadczenia materialne

Świadczenia materialne

STYPENDIA I ZAPOMOGI

 

Student może ubiegać się o przyznanie następujących form pomocy materialnej:

 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium socjalnego,
 • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie,
 • zapomogi.

 
Od roku akademickiego 2019/20 przyznawaniem świadczeń materialnych, w tym stypendium dla osób niepełnosprawnych, zajmuje się Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów
Z Centrum można kontaktować się mailowo pod adresem: cossid@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerem: 58-523-21-87.

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobrać ze strony internetowej UG.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, który posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Stawki stypendium dla osób niepełnosprawnych obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 zostaną podane w drugiej połowie września 2019 r.

Poniżej prezentowane są stawki obowiązujące w roku akademickim 2018/2019.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:

 • 500 zł - znaczny stopień niepełnosprawności,
 • 360 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • 310 zł - lekki stopień niepełnosprawności.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Stypendium można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium można pobierać tylko na pierwszym kierunku.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na 9 miesięcy.

Świadczenia wypłacane są od listopada (z wyrównaniem za październik) do czerwca.

 

Obsługą wniosków stypendialnych zajmuje się Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i DoktorantówSTRONA COSSiD

 


ZNIŻKA W OPŁACIE ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE


Zgodnie z § 7 Uchwały Senatu UG nr 64/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez UG oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, osoby posiadające orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, w wyjątkowych przypadkach, mogą złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub części z opłat za usługi edukacyjne.

Wnioski należy złożyć nie później niż do 20 września. Studenci przyjęci na pierwszy semestr, dla których proces rekrutacji zakończył się po 20 września składają wnioski w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji o przyjęciu na studia. Wskazany wyżej termin nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które pierwszą decyzję ustalającą stopień niepełnosprawności uzyskały w trakcie roku akademickiego.

Wniosek należy złożyć do Prorektora ds. Studenckich
adres: ul. Bażyńskiego 8 R708 80-309 Gdańsk
telefon: +48 (0-58) 523 24 40
fax: +48 (0-58) 523 25 36


PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"


O dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki na poziomie wyższym można ubiegać się w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 • adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
  • opłata za naukę,
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.


Mieszkańcy Gdańska mogą składać wnioski o dofinansowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Dyrekcyjna 5, IV piętro, pok. 407.


Więcej informacji na stronie internetowej:

PFRON

MOPS

Ostatnio modyfikowane: 12.09.2019