Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dla studentów Świadczenia materialne

Świadczenia materialne

STYPENDIA I ZAPOMOGI

 

Student może ubiegać się o przyznanie następujących form pomocy materialnej:

 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium socjalnego,
 • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie,
 • zapomogi.

 
Powyższe świadczenia przyznają Wydziałowe Komisje Stypendialne. Ustalają one także termin i miejsce składania wniosków (informacje uzyskać można od pracowników dziekanatów lub ze stron internetowych wydziałów)

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobrać ze strony internetowej UG lub w dziekanacie.Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać każda osoba, posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wysokość świadczenia jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności:

• 420zł - znaczny stopień niepełnosprawności
• 360zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności
• 310zł - lekki stopień niepełnosprawności

Świadczenie jest niezależne od dochodu, przyznawane na okres do 9 miesięcy. Stypendium można pobierać tylko na jednym i tylko na pierwszym kierunku studiów. Świadczenia wypłacane są od listopada (z wyrównaniem za październik) do czerwca.

Wszelkie informacje na temat przyznawania tego i innych stypendiów zawarte są w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG, oraz na stronach Działu Studenckich Spraw Socjalnych.

 

Kontakt:

Budynek administracji
Bażyńskiego 1a

pok. 110 – 113

80-309 Gdańsk

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: godz. 7:00 - 15:00, godziny przyjęć studentów od 10:00 do 14:00

mgr Agnieszka Licznerska - obsługa niepełnosprawnych studentów
Telefon: +48 58 523 20 52
E-mail: agnieszka.licznerska@ug.edu.pl

 

 


ZNIŻKA W OPŁACIE ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE


Zgodnie z § 7 Uchwały Senatu UG nr 64/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez UG oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, osoby posiadające orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, w wyjątkowych przypadkach, mogą złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub części z opłat za usługi edukacyjne.

Wnioski należy złożyć nie później niż do 20 września. Studenci przyjęci na pierwszy semestr, dla których proces rekrutacji zakończył się po 20 września składają wnioski w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji o przyjęciu na studia. Wskazany wyżej termin nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które pierwszą decyzję ustalającą stopień niepełnosprawności uzyskały w trakcie roku akademickiego.

Wniosek należy złożyć do Prorektora ds. Studenckich
adres: ul. Bażyńskiego 8 R708 80-309 Gdańsk
telefon: +48 (0-58) 523 24 40
fax: +48 (0-58) 523 25 36


PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"


O dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki na poziomie wyższym można ubiegać się w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 • adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
  • opłata za naukę,
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.


Mieszkańcy Gdańska mogą składać wnioski o dofinansowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Dyrekcyjna 5, IV piętro, pok. 407.


Więcej informacji na stronie internetowej:

PFRON

MOPS

Ostatnio modyfikowane: 30.11.2018