Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dla studentów Świadczenia materialne

Świadczenia materialne

Świadczenia materialne

 

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o różnego rodzaju wsparcia materialne w zależności od swojej sytuacji materialnej oraz posiadanego stopnia niepełnosprawności. Wsparcie materialne ma charakter dwojaki tj. uzależniony od dochodów – stypendia socjalne, zapomogi oraz niezależne od dochodów – stypendium specjalne.

Student/doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących form pomocy materialnej:

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

- stypendium socjalne,

- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie,

- zapomogi.

 

Od roku akademickiego 2019/20 przyznawaniem świadczeń materialnych, w tym stypendium dla osób niepełnosprawnych, zajmuje się Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów. 

Z Centrum można kontaktować się mailowo pod adresem: cossid@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerem: 58-523-21-87.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobrać ze strony internetowej UG: LINK

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta/doktoranta, który posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Poniżej prezentowane są stawki obowiązujące w roku akademickim 2020/2021. Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:

- 600 zł - znaczny stopień niepełnosprawności,
- 460 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- 410 zł - lekki stopień niepełnosprawności.

Informacje dotyczące wypłacania stypendium specjalnego:

- Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.
- Stypendium można pobierać tylko na jednym kierunku.
- Stypendium można pobierać tylko na pierwszym kierunku.
- Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na 9 miesięcy.
- Świadczenia wypłacane są od listopada (z wyrównaniem za październik) do czerwca.

Obsługą wniosków stypendialnych zajmuje się Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów: STRONA COSSiD

 

ZNIŻKA W OPŁACIE ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Zgodnie z § 7 Uchwały Senatu UG nr 64/14 na podstawie zarządzenia nr 45/R/18 Rektora UG z 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez UG oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, osoby posiadające orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, w wyjątkowych przypadkach, mogą złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub części z opłat za usługi edukacyjne.

§ 7.1.Na wniosek studenta lub doktoranta Prorektor ds. Studenckich, działający z upoważnienia Rektora, może zwolnić – w całości lub w części – z obowiązku wnoszenia opłat za kształcenie na studiach i studiach doktoranckich lub z opłat za świadczone usługi edukacyjne studenta lub doktoranta:

1) który uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
2) który znalazł się w czasie studiów lub studiów doktoranckich w trudnej sytuacji materialnej,
3) wobec którego prawomocnie orzeczono o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2016r., poz.-5-2046 ze zm.).

Wnioski należy złożyć nie później niż do 20 września. Studenci przyjęci na pierwszy semestr, dla których proces rekrutacji zakończył się po 20 września składają wnioski w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji o przyjęciu na studia. Wskazany wyżej termin nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które pierwszą decyzję ustalającą stopień niepełnosprawności uzyskały w trakcie roku akademickiego.

Wniosek należy złożyć do Prorektora ds. Studenckich
adres: ul. Bażyńskiego 8 R708 80-309 Gdańsk

telefon: +48 (0-58) 523 24 40 fax: +48 (0-58) 523 25 36

 

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

O dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki na poziomie wyższym można ubiegać się w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
- opłata za naukę,
- dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
- dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Mieszkańcy Gdańska mogą składać wnioski o dofinansowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie,
Dział ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Dyrekcyjna 5, drugie piętro.

Więcej informacji na stronie internetowej:
PFRON
MOPR 

Ostatnio modyfikowane: 08.12.2020