Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dla studentów Świadczenia materialne

Świadczenia materialne

Świadczenia materialne

 

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o różnego rodzaju wsparcia materialne w zależności od swojej sytuacji materialnej oraz posiadanego stopnia niepełnosprawności. Wsparcie materialne ma charakter dwojaki tj. uzależniony od dochodów – stypendia socjalne, zapomogi oraz niezależne od dochodów – stypendium specjalne.

Student/doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących form pomocy materialnej:

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

- stypendium socjalne,

- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie,

- zapomogi.

 

UWAGA!

Przyznawaniem świadczeń materialnych, w tym stypendium dla osób niepełnosprawnych, zajmuje się Biuro Stypendialne

Z Biurem można kontaktować się mailowo pod adresem: stypendia@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerem: 58-523-21-87.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobrać ze strony internetowej UG: LINK

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta/doktoranta, który posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Poniżej prezentowane są stawki obowiązujące w roku akademickim 2020/2021. Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:

- 600 zł - znaczny stopień niepełnosprawności,
- 460 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- 410 zł - lekki stopień niepełnosprawności.

Informacje dotyczące wypłacania stypendium specjalnego:

- Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.
- Stypendium można pobierać tylko na jednym kierunku.
- Stypendium można pobierać tylko na pierwszym kierunku.
- Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na 9 miesięcy.
- Świadczenia wypłacane są od listopada (z wyrównaniem za październik) do czerwca.

Obsługą wniosków stypendialnych zajmuje się Biuro Stypendialne: STRONA

 

ZNIŻKA W OPŁACIE ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Zgodnie z § 7 Uchwały Senatu UG nr 64/14 na podstawie zarządzenia nr 45/R/18 Rektora UG z 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez UG oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, osoby posiadające orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, w wyjątkowych przypadkach, mogą złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub części z opłat za usługi edukacyjne.

§ 7.1.Na wniosek studenta lub doktoranta Prorektor ds. Studenckich, działający z upoważnienia Rektora, może zwolnić – w całości lub w części – z obowiązku wnoszenia opłat za kształcenie na studiach i studiach doktoranckich lub z opłat za świadczone usługi edukacyjne studenta lub doktoranta:

1) który uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
2) który znalazł się w czasie studiów lub studiów doktoranckich w trudnej sytuacji materialnej,
3) wobec którego prawomocnie orzeczono o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2016r., poz.-5-2046 ze zm.).

Wnioski należy złożyć nie później niż do 20 września. Studenci przyjęci na pierwszy semestr, dla których proces rekrutacji zakończył się po 20 września składają wnioski w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji o przyjęciu na studia. Wskazany wyżej termin nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które pierwszą decyzję ustalającą stopień niepełnosprawności uzyskały w trakcie roku akademickiego.

Wniosek należy złożyć do Prorektora ds. Studenckich
adres: ul. Bażyńskiego 8 R708 80-309 Gdańsk

telefon: +48 (0-58) 523 24 40 fax: +48 (0-58) 523 25 36

 

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

W związku z realizacją przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu "Aktywny samorząd", możliwe jest otrzymanie wsparcia w postaci dofinansowania w zakresie dwóch Modułów: I oraz II.

Nabór wniosków w ramach Modułu I odbywa się na ogół między marcem, a sierpniem danego roku (szczegółowy terminarz na stronach właściwych jednostek) .

Nabór wniosków w ramach Modułu II odbywa się między marcem, a wrześniem (szczegółowy terminarz na stronach właściwych jednostek).

 

1. Moduł I

a. Likwidacja barier w komunikowaniu się – dofinansowanie do zakupu komputera, laptopa, telefonu, powiększalników, lup elektronicznych itp. (raz na 5 lat).

W ramach Modułu I istnieje także możliwość:

b. uzyskania dofinansowania do żłobka/przedszkola dla dziecka osoby z niepełnosprawnością, która studiuje lub pracuje;

c. uzyskanie wsparcia w pozyskaniu prawa jazdy, dostosowania samochodu.

 

2. Moduł II - dofinansowania w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (raz na semestr).

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczące się w szkole wyższej lub policealnej mogą ubiegać się o dofinansowanie do kosztów związanych z opłatą za czesne lub/i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia np. zakup książek.

 

Szczegółowe informacje dot. „Programu Aktywny Samorząd” znajdują się na stronie PFRON.

 

Więcej informacji udzielą także jednostki realizujące program takie jak MOPS, MOPR, GOPS, PCPR właściwe dla miejsca zamieszkania.

a. W przypadku Gdańska jest to:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Integracji i Rehabilitacji, ul. Dyrekcyjna 5, 80 – 852 Gdańsk, II piętro (pok. 214).

tel: 58 320 53 48

Strona MOPR w Gdańsku

 

b. W przypadku Gdyni jest to:

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Władysława IV 43 lokal 402 ( IV piętro budynku HOSSA ) pokój nr 2

tel. 58 728 27 12

Strona MOPS w Gdyni

Ostatnio modyfikowane: 07.09.2021