Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Dla studentów Usługa asystenta

Usługa Asystenta

Regulamin świadczenia usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego w Roku Akademickim 2018/19

 1. Usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością, przeznaczona jest dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, dla których jest ona niezbędna do swobodnego funkcjonowania w środowisku akademickim.
 2. Student/doktorant, ubiegający się o przyznanie usługi asystenta winien złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UG (ul. Bażyńskiego 1a, pok. 100):
  1. Wniosek o przyznanie wsparcia dla studenta/doktoranta z niepełnosprawnością (jeżeli nie został złożony wcześniej)
  2. Wniosek o przyznanie Asystenta osoby z niepełnosprawnością, skierowany do Prorektora ds. Studenckich UG, zaopiniowany przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, wraz z załącznikami: kserokopią zaświadczenia o niepełnosprawności, (lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające aktualny stan zdrowia fizycznego lub psychicznego, stwierdzające potrzebę udzielania wsparcia ze strony asystenta), oraz planem zajęć.
 3. Termin składania wniosków jest dowolny, jednak student winien mieć świadomość iż proces przyznania usługi asystenta może być czasochłonny.
 4. Zakres obowiązków asystenta jest definiowany na etapie składania wniosku. Może on obejmować:
  1. Pomoc w przemieszczaniu się między miejscami odbywania zajęć
  2. Pomoc w sporządzaniu notatek z zajęć, organizowaniu materiałów dydaktycznych
  3. Pomoc w załatwianiu spraw formalnych na uczelni
  4. Inne zadania w zależności od potrzeb – ustalane indywidualnie za obopólną zgodą asystenta i studenta
 5. Zakres obowiązków asystenta nie może obejmować czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych (np. higienicznych, toaletowych), oraz innych czynności wymagających specjalistycznych umiejętności
 6. Asystent nie jest zobowiązany do świadczenia pomocy poza wskazanym zakresem obowiązków i przedziałem czasowym
 7. Student/doktorant składający wniosek rekrutuje i wskazuje kandydata na swojego asystenta samodzielnie
 8. Wśród kandydatów na asystentów preferowane są osoby będące studentami/doktorantami UG.
 9. Asystent osoby z niepełnosprawnością otrzymuje wynagrodzenie z Uniwersytetu Gdańskiego, w oparciu o umowę zlecenie na czas trwania jednego semestru akademickiego, wraz z następującymi bezpośrednio po nim sesją egzaminacyjną oraz sesją poprawkową
 10. Czas pracy asystenta jest ustalany indywidualnie w oparciu o harmonogram pracy asystenta, definiowany we wniosku, na podstawie planu zajęć oraz indywidualnych potrzeb wnioskodawcy.
 11. Czas pracy asystenta jest rozliczany miesięcznie na podstawie karty czasu pracy.
 12. Student ma prawo do rezygnacji lub zmiany asystenta bez podania przyczyny.

 

Dokumenty potrzebne do uzyskania świadczenia dostępne są w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (Budynek Administracyjny przy ul. Bażyńskiego 1a pok. 100), lub do pobrania poniżej:

 

Więcej informacji udzielają pracownicy BON:

tel.: 58 523 24 39,

e-mail.: justyna.rogowska@ug.edu.pl, rafal.kaminski@ug.edu.pl

Ostatnio modyfikowane: 25.09.2018