Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Projekt Dostępny UG

DOSTĘPNY UG – KOMPLEKSOWY PROGRAM LIKWIDACJI BARIER W DOSTĘPIE DO KSZTAŁCENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Celem Projektu "Dostępny UG - kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami" jest poprawa dostępności Uniwersytetu Gdańskiego dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie kompleksowego rozwiązania skoncentrowanego na zmianach organizacyjnych, architektonicznych, technologicznych, edukacyjnych oraz organizacji szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej służących podniesieniu kompetencji w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

W projekcie przewidziano zrealizowanie następujących zadań:

- wsparcie zmian organizacyjnych, w tym w obszarze kształcenia, zapewniających dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami;

- przeprowadzenie zmian architektonicznych oraz wykorzystanie technologii wspierających na rzecz ułatwienia procesu studiowania osobom z niepełnosprawnościami w UG;

- program szkoleń i wizyt studyjnych dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej UG w zakresie wszystkich obszarów dostępności.

Zakłada się, że w dedykowanych formach wsparcia udział weźmie 615 osób. Powyższe działania projektowe pozwolą uczelni na kompleksowe i nowoczesne podejście do procesu zmian organizacyjnych oraz podnoszenia świadomości
i kompetencji kadry UG z zakresu niepełnosprawności.

Założenia projektowe wpisują się w art. 24 Konwencji ONZ "O prawach osób niepełnosprawnych", którego nadrzędnymi celami jest m.in.: likwidacja wykluczania osób z niepełnosprawnościami z powszechnego systemu edukacji, wprowadzenie racjonalnych rozwiązań dla wsparcia poszczególnych niepełnosprawności, uwzględnienie indywidualnych potrzeb mających na celu maksymalizowanie rozwoju intelektualnego i społecznego, zgodnie z celem pełnej integracji.

 

Źródło finansowania / nazwa programu:
POWER

Okres realizacji:
od 2020-01-01 do 2023-09-30

Wartość projektu:
3 169 486,01 zł

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Uniwersytet Gdański – lider projektu

Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego – partner projektu

 

Do pobrania:

 

Kontakt:

Uniwersytet Gdański:

Justyna Rogowska, Kierownik Projektu
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością

e-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl
tel. 58 523 24 39

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego:

Anna Rdest, Dyrektor ds. współpracy międzysektorowej
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
mail: anna.rdest@firr.org.pl
tel. 663 883 335

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Nazwa Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

 

Ostatnio modyfikowane: 29.03.2021