Niepełnosprawni na Uniwersytecie Gdańskim Projekt Dostępny UG

DOSTĘPNY UG – KOMPLEKSOWY PROGRAM LIKWIDACJI BARIER W DOSTĘPIE DO KSZTAŁCENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 Źródło finansowania / nazwa programu:

POWER

Biuro projektu / obszar realizacji:

cała Polska

Okres realizacji:

od 2020-01-01 do 2023-09-30

Wartość projektu:

3 169 486,01 zł

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Celem projektu jest poprawa dostępności Uniwersytetu Gdańskiego dla studentów
z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań, które przyczynią się do likwidacji barier, usprawnienia procesu kształcenia i zwiększenia jego jakości i efektywności. 

W projekcie przewidziano zrealizowanie następujących zadań:

  • wsparcie zmian organizacyjnych, w tym w obszarze kształcenia, zapewniających dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami;
  • przeprowadzenie zmian architektonicznych oraz wykorzystanie technologii wspierających na rzecz ułatwienia procesu studiowania osobom
    z niepełnosprawnościami w UG;
  • program szkoleń i wizyt studyjnych dla kadry dydaktycznej, administracyjnej
    i zarządzającej UG w zakresie wszystkich obszarów dostępności.

Zakłada się, że w dedykowanych formach wsparcia udział weźmie 615 osób. Powyższe działania projektowe pozwolą uczelni na kompleksowe i nowoczesne podejście do procesu zmian organizacyjnych oraz podnoszenia świadomości
i kompetencji kadry UG z zakresu niepełnosprawności.

Założenia projektowe wpisują się w art. 24 Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, którego nadrzędnymi celami jest m.in.: likwidacja wykluczania osób z niepełnosprawnościami z powszechnego systemu edukacji, wprowadzenie racjonalnych rozwiązań dla wsparcia poszczególnych niepełnosprawności, uwzględnienie indywidualnych potrzeb mających na celu maksymalizowanie rozwoju intelektualnego i społecznego, zgodnie z celem pełnej integracji.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Uniwersytet Gdański – lider projektu

Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego – partner projektu

 

Kontakt:

Uniwersytet Gdański:

Justyna Rogowska, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl

tel.58 523 24 39

 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego:

Anna Rdest, Dyrektor ds. współpracy międzysektorowej

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

tel. 663 883 335

mail: anna.rdest@firr.org.pl

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Nazwa Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Ostatnio modyfikowane: 17.02.2020